குமாரஸ்தவம்

ஓம் குமர குருதாச குருப்யோ நம : பாம்பன் ஸ்ரீ மத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளிய குமாரஸ்தவம்

ஓம் ஷண்மத பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷட்க்ரீவ பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷட்கிரீட பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷட்கோண பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷட்கோச பதேயே நமோ நம
ஓம் நவநிதி பதேயே நமோ நம
ஓம் சுபநிதி பதேயே நமோ நம
ஓம் நரபதி பதேயே நமோ நம
ஓம் சுரபதி பதேயே நமோ நம
ஓம் நடச்சிவ பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷடக்ஷர பதேயே நமோ நம
ஓம் கவிராஜ பதேயே நமோ நம
ஓம் தபராஜ பதேயே நமோ நம
ஓம் இஉறபர பதேயே நமோ நம
ஓம் புகழ்முநி பதேயே நமோ நம
ஓம் ஜயஜய பதேயே நமோ நம
ஓம் நயநய பதேயே நமோ நம
ஓம் மஞ்சுள பதேயே நமோ நம
ஓம் குஞ்சரி பதேயே நமோ நம
ஓம் வல்லீ பதேயே நமோ நம
ஓம் மல்ல பதேயே நமோ நம
ஓம் அஸ்த்ர பதேயே நமோ நம
ஓம் சஸ்த்ர பதேயே நமோ நம
ஓம் ஷஷ்டி பதேயே நமோ நம
ஓம் இஷ்டி பதேயே நமோ நம
ஓம் அபேத பதேயே நமோ நம
ஓம் சுபோத பதேயே நமோ நம
ஓம் வியூஉற பதேயே நமோ நம
ஓம் மயூர பதேயே நமோ நம
ஓம் பூத பதேயே நமோ நம
ஓம் வேத பதேயே நமோ நம
ஓம் புராண பதேயே நமோ நம
ஓம் பிராண பதேயே நமோ நம
ஓம் பக்த பதேயே நமோ நம
ஓம் முக்த பதேயே நமோ நம
ஓம் அகார பதேயே நமோ நம
ஓம் உகார பதேயே நமோ நம
ஓம் மகார பதேயே நமோ நம
ஓம் விகாச பதேயே நமோ நம
ஓம் ஆதி பதேயே நமோ நம
ஓம் பூதி பதேயே நமோ நம
ஓம் அமார பதேயே நமோ நம
ஓம் குமார பதேயே நமோ நம
துன்புறுத்தும் நோயிலிருந்து விடுபடக் குமாரஸ்தவம் பாராயாணம் செய்து பயன்பெறுவீர் பக்தர்களே!

  • * Digital Edition (Annual) - Rs.200/-
  • * Digital Edition (Six Issues) - Rs.100/-

    Advt