வியாசங்ககள்

 சிவஞான தேசிகத்திலுள்ள வியாசங்களின் விவரம்
1.
கடவுளைக் குறித்த வியாசம்
2.
தேவர்களைக் குறித்த வியாசம்
3.
பரமசிவமென்பதைக் குறித்த வியாசம்
4.
பிரமாவின் சிருஷ்டியைக் குறித்த வியாசம்
5.
சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் குறித்த வியாசம்
6.
வேதத்தைக் குறித்த வியாசம்
7.
சமயங்களைக் குறித்த வியாசம்
8.
சத்தியத்தின் பூருவத்தைக் குறித்த வியாசம்
9.
தேவர் ஆராதனையைக் குறித்த வியாசம்
10.
திருலீலைகளைக் குறித்த வியாசம்
11.
மாயையைக் குறித்த வியாசம்
12.
கடவுள் காருண்யத்தைக் குறித்த வியாசம்
13.
கடவுள் வல்லமையைக் குறித்த வியாசம்
14.
மதி விதிகளைக் குறித்த வியாசம்
15.
பிறவியைக் குறித்த வியாசம்
16.
சூதைச் குறித்த வியாசம்
17.
லாகிரியைக் குறித்த வியாசம்
18.
வலக்காரத்தைக் குறித்த வியாசம்
19.
கள்ளத்தைக் குறித்த வியாசம்
20.
வியபிசாரம் முதலியவற்றை குறித்த வியாசம்
21.
ஜீவவதையைக் குறித்த வியாசம்
22.
அறத்தைக் குறித்த வியாசம்
23.
சிற்றின்பம் பேரின்பங்களைச் குறித்த வியாசம்
24.
மோட்சத்தையும் சுவர்க்கதையும் குறித்த வியாசம்
25.
சரியையாதி நான்கு பாதங்களையும் குறித்த வியாசம்
26.
கல்வியைக் குறித்த வியாசம்
27.
பெரியாரைக் குறித்த வியாசம்
28.
குருவைக் குறித்த வியாசம்
29.
சீடரைக் குறித்த வியாசம்
30.
ஐம்பொறி அடக்கத்தைக் குறித்த வியாசம்
31.
ஸ்ரீசுப்ரமணியம் என்பதைக் குறித்த வியாசம்
32.
குருசிஷ்ய சம்பவ வரலாறு குறித்த வியாசம்

 

 

 

  • * Digital Edition (Annual) - Rs.200/-
  • * Digital Edition (Six Issues) - Rs.100/-

    Advt